Kartleggingen av pattedyr i Norge fortsetter

Kartleggingen av pattedyr i Norge fortsetterAktuelt fra prosjektet:

- Kartleggingen av pattedyr i Norge fortsetter
Blant annet gjennom arbeid med Prosjekt Pattedyratlas er det stadig flere som har begynt å interessere seg for kartlegging av pattedyr i Norge. Dette er en lovende utvikling! Selv om ikke det opprinnelige Pattedyratlasprosjektet er endelig oppsummert enda (se under), er det åpenbart at vi for mange arters vedkommende har svært mangelfull kunnskap om deres utbredelse. Det er derfor viktig at kartleggingsarbeidet fortsetter, særlig for de dårligst kartlagte artsgruppene (først og fremst spissmus, smågnagere og flaggermus). NZF viderefører kartleggingsarbeidet etter at det opprinnelige Pattedyratlasprosjektet nå er avsluttet, men i en noe mer målrettet form enn tidligere. Fokuset vil være på flaggermus, spissmus, smågnagere og andre arter vi har mangelfull kunnskap om. Rødlistede arter vil bli viet spesiell oppmerksomhet. For store deler av Nord-Norge er kunnskapen mangelfull for nesten alle arter, så i dette området ønsker vi å samle inn informasjon for et vidt spekter av arter. Fortsett derfor å rapportere registreringer innenfor de nevnte artsgrupper/geografiske områder ? eller begynn nå dersom du ikke har gjort det tidligere! Vær ikke redd for å ta med vanligere arter hvis du er i tvil om hva som har interesse. Vi tar gjerne i mot registreringer av arter som røyskatt og grevling, særlig hvis de er fra Nord-Norge. Benytt det samme skjemaet, eller helst datafila, som i Pattedyratlas (1980-2004) ? du finner begge deler ved å gå inn i hovedmenyen til venstre.

- Innsamling av data fra 1980?2004 fortsetter
Innsamling av data i felt til det opprinnelige Pattedyratlas ble avsluttet 31.12.2004 (men se over for videreføring av kartleggingsarbeidet). Innsamling av registreringer fra perioden 1980?2004 vil imidlertid fortsette en periode, parallelt med at resultatene fra prosjektet oppsummeres. Det er altså fortsatt mulig å få med registreringer i prosjektet dersom du er rask - jo før desto bedre! Man kan fortsatt gjøre en betydelig innsats for prosjektet ved å gå gjennom egne notatbøker og rapportere det man finner om pattedyr der, eller intervjue jegere, ornitologer og andre friluftsfolk. Ditt bidrag er særlig kjærkomment hvis du bor i Nord-Norge, i Sogn og Fjordane eller i indre deler av Rogaland eller Telemark.
Ta en kikk på kartene du finner på disse sidene og finn ut hva som er statusen i ditt nærområde. Kartene er ikke helt oppdaterte, men du vil likevel få en idé om hvor og for hvilke arter det mangler data. Det skjer stadig forbedringer i datagrunnlaget, og særlig for Sør-Trøndelag er kartleggingsstatusen for de vanligere artene vesentlig forbedret i forhold til det som framgår av kartene.

- Send inn dine registreringer på datafil
For å spare både deg og oss for arbeid, og samtidig redusere risikoen for feil i datamaterialet, er det en fordel om du rapporterer registreringene dine elektronisk. Last ned vårt ferdig formaterte regneark, der alle nødvendige felter er definert, og der det er gitt eksempler på korrekt føring av registreringer. Den ferdige fila kan du sende til oss per e-post. [Les mer]

- Statusrapport
Den siste statusrapporten fra prosjektet er å finne i Fauna nr. 2/2002 (s. 78-84). Artikkelen oppsummerer statusen for innsamling av data til og med juni 2002. Artikkelen kan lastes ned her i pdf-format (du trenger Acrobat Reader for å kunne lese fila).

- Størst mangler for spissmus og smågnagere (status pr. 1. mai 2002)
Spissmus og smågnagere er de artsgruppene det er størst mangel på registreringer av i prosjektet. Dette er ikke overraskende ettersom det er svært arbeidskrevende å drive registreringer av disse artene. Man må i stor grad basere seg på enten fangst (tillatelse nødvendig for fangst utendørs) eller undersøkelse av innholdet i gulpeboller fra rovfugl/ugler og ekskrementer fra rovpattedyr. I denne siste fasen av prosjektet ønsker vi å komme med en oppfordring til alle som har uglekasser: ta vare på gulpeboller og andre rester som ligger igjen i uglekasser etter hekking! Uglene lever i stor grad av smågnagere og spissmus, og byttedyrenes kranier gulpes opp sammen med fjær og andre ufordøyelige rester. Ved å sortere restene etter f.eks. en perleuglehekking, vil man få mye verdifull informasjon om hvilke arter av småpattedyr som finnes i området rundt kassa. Alt du trenger å gjøre er å putte restene fra kassa i en plastpose og sende den til oss (dette gjelder også dersom du f.eks. finner ekskrementer etter rev ute i skogen). Send gjerne en e-post på forhånd for å avtale forsendelsen nærmere. Du vil få tilbakemelding om hva som ble funnet i det du sendte inn.
For at du lettere skal kunne se hvor det er størst behov for informasjon om småpattedyr, har vi laget fylkeskart som viser antall arter av spissmus og smågnagere påvist i hver 10x10 km-rute. Manglene er størst fra Nord-Trøndelag og nordover, men også i andre fylker som Sogn og Fjordane, Rogaland og Telemark er det få registreringer. Uansett hvor materialet stammer fra, så vil det kunne gi ny informasjon om utbredelsen til våre 21 arter av spissmus og smågnagere. [Kart]

- Oppdaterte utbredelseskart (status pr. 1. februar 2002)
Det er lagt ut nye kart som viser statusen i prosjektet ved begynnelsen av 2002. På kartene er det skilt mellom opplysninger som har kommet inn i løpet av 2001, 2000 og tidligere innrapporterte registreringer. Kartene viser tydelig at det har kommet inn mange nye opplysninger til prosjektet i løpet av det siste året. Vi håper denne oversikten vil inspirere til registreringer i felt og gjennomgang av eldre notater. I så fall kan det bli dine registreringer som dukker opp som røde prikker på kartene ved neste oppdatering! Det er fortsatt svært mye ugjort i de fleste fylker. Spesielt vil vi oppfordre de som har informasjon fra Svalbard, de tre nordligste fylkene, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane om å bidra. Indre deler av blant annet Østfold, Rogaland og Agder-fylkene er også dårlig dekket. 2002 er siste år med innsamling av data til prosjektet, og det begynner dermed å haste med å få inn registreringer. Gjør en innsats slik at ditt fylke ikke blir en hvit flekk på kartet! [Kart]

- Dvergmus påvist som ny pattedyrart for Norge i oktober 2001! [Les mer]

- Vi trenger fylkeskoordinatorer og nye medlemmer i styringsgruppa
Vi har for tiden ingen fylkeskoordinatorer i Østfold og Telemark. Det må vi ha ettersom prosjektet går inn i sin siste sesong og det fortsatt gjenstår mye arbeid i de to fylkene. Har du kunnskap om pattedyrfaunaen og kontakter i jeger- eller ornitologimiljøet i et av de to fylkene? Eller viktigst: har du lyst til å gjøre en innsats for å kartlegge faunaen i ditt fylke? Ta i så fall kontakt med en av oss i styringsgruppa for prosjektet.
Styringsgruppa har ansvaret for den sentrale organiseringen av Prosjekt Pattedyratlas. Men det er også en rekke andre arbeidsoppgaver som medlemmene i gruppa tar seg av, som oppdatering av databasen, kontakt med fylkeskoordinatorer, kontakt med aktuelle informanter m.m. På grunn av flytting, barnefødsler m.m., har styringsgruppa skrumpet inn til bare seks medlemmer i løpet av den siste tida. Dette er for lite, særlig fordi vi planlegger økt innsats i prosjektets siste år. Har du lyst til å være med i den sentrale organiseringen av prosjektet, så ta kontakt. Det er en fordel om du bor i Oslo-området på grunn av deltakelse på møter m.m.

- Temahefte om artsbestemmelse av småpattedyr
Fauna nr. 3/1999 var et temahefte om «Dissekering av gulpeboller og rovdyrekskrementer - nøkkelen til en ukjent verden» (utarbeidet av J. van der Kooij). Heftet inneholder bl.a. bestemmelsesnøkler for skallefragmenter (kjever) av alle norske arter av spissmus og smågnagere. Nøklene er ledsaget av svært gode tegninger som framhever de viktige karakterene. Undersøkelse av byttedyrfragmenter i gulpeboller og ekskrementer er en effektiv måte å samle informasjon om utbredelsen til arter av småpattedyr på. Dette heftet gir etterlengtet og oversiktlig informasjon om hvordan man skal artsbestemme disse fragmentene. Heftet, som er på 44 sider, koster kr. 100,- og kan bestilles fra NZFs adresse.

-

Referansesamlinger for bestemmelse av småpattedyrkranier
Styringsgruppa for Prosjekt pattedyratlas har laget referansesamlinger som kan brukes som hjelpemiddel for å artsbestemme småpattedyrkranier. Samlingene, som inneholder hele skaller eller kjever av de fleste norske spissmus og smågnagere, bør sees som et supplement til bestemmelsesnøkkelen nevnt over. [Les mer]


- Utlån av levendefangstfeller for småpattedyr
Prosjektet har en del feller for fangst av (levende) småpattedyr, og vi har også tillatelse til å drive slik fangst. Spesielt interesserte som ønsker å gjøre en målrettet innsats for å kartlegge utbredelsen til disse artene i sitt nærområde kan ta kontakt med prosjektets styringsgruppe for å låne feller. Man bør imidlertid være ute i god tid slik at fangsttillatelse og forsendelse av feller kan organiseres.


Hva er prosjekt Pattedyratlas?

Pattedyratlas er et prosjekt som tar sikte på å kartlegge utbredelsen til alle Norges viltlevende pattedyr. Prosjektet ble startet av Norsk Zoologisk Forening i 1993, men vi er interessert i opplysninger tilbake t.o.m. 1980. Innsamling av registreringer ble avsluttet ved utgangen av 2004, men kartleggingsarbeidet fortsetter i en noe mer målrettet form fra om med 2005. Pattedyratlas omfatter både fastlands-Norge, Svalbard og omkringliggende havområder.
Hvorfor kartlegge utbredelsen?

Mange tror kanskje at utbredelsen til våre pattedyrarter er godt kartlagt. Dette er i mange tilfeller slett ikke tilfelle ? selv for vanlige arter er utbredelsen faktisk svært dårlig dokumentert. Dette ønsker Norsk Zoologisk Forening å gjøre noe med. God kunnskap om dyrs utbredelse er viktig for både forvaltningen av og forskningen på dem.
Hvordan registrere pattedyr?

Det er utarbeidet særskilte registreringsskjemaer og et eget kodesystem for å beskrive ulike typer observasjoner. Prinsippet Pattedyratlasprosjektet baserer seg på er å registrere forekomst av hver enkelt art i ruter på 10x10 km. Disse rutene er definert ut fra UTM-koordinatsystemet, som er påtrykt blant annet de topografiske kartene i serien Norge 1:50 000 (M711) og turkarter fra Statens kartverk. Hovedmålsetningen er å påvise hvilke arter som forekommer innen hver enkelt atlasrute. Ekstra verdifullt er det om det kan konstateres at en art yngler i et område.
Vil du være med på å kartlegge Norges pattedyr?

Alle som gjør observasjoner av pattedyr kan delta i prosjektet. Selv om du bare klarer å påvise og gjenkjenne noen få av de pattedyrartene som finnes i ditt distrikt, vil vi svært gjerne ha dine observasjoner rapportert. Alle sikre observasjoner er av interesse, selv de du kanskje tror er helt uvesentlige!
Rapportering av observasjoner

Du kan rapportere i vanlig brev, men det er best om du skaffer deg et av våre registreringsskjemaer. På baksiden av skjemaet finner du en veiledning for hvordan det skal fylles ut. For noen arter krever vi at funnet skal dokumenteres ? enten fordi arten er svært sjelden hos oss, eller fordi det er vanskelig å bestemme den. Du behøver ikke alltid å se selve dyrene for å kunne rapportere til prosjektet ? også f.eks. lyd, sportegn og dyrerester er viktige informasjonskilder. Det samme er skjelettrester etter byttedyr i gulpeboller fra ugler og rovfugler, og i ekskrementer fra rovdyr. Hvis du ikke vil plukke disse ut selv, kan du sende gulpeboller og ekskrementer til oss, så vil vi dissekere dem for deg, og sende resultatene i retur.

Det er viktig at du er nøye med å angi hvilken atlasrute hver enkelt observasjon er gjort i ? se rettledningen på skjemaet eller på kartene du får kjøpt i bokhandelen. Dersom du ikke har tilgang til de riktige kartene, kan du også sende inn observasjoner uten koordinater, men du må da være nøye med å angi avstand og retning fra et sted som står på kartet, samt navn på kommunen.
Bli med!

Vi håper du fatter interesse for Prosjekt Pattedyratlas, og ønsker deg lykke til med registreringsarbeidet! Resultatene fra prosjektet vil bli utgitt i en bok der alle som har bidratt til prosjektet vil bli nevnt.

Trenger du registreringsskjemaer, vil du sende inn opplysninger på fil, er det noe du lurer på, eller ønsker du mer informasjon om prosjektet, så nøl ikke med å kontakte din lokale kontaktperson, noen i prosjektets styringsgruppe eller prosjektet direkte på følgende e-postadresse:

pattedyratlas # zoologi.no
Generert på: 0.01 sekunder